همکاری با ما

فرم های درخواست همکاری با ما

برای درخواست همکاری به عنوان دبیر زبان های خارجه، موسسات و سازمان ها با این موسسه و یا بعنوان همکار:


دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

محل کار کنونی / آخرین محل کار
محل کار قبلی
محل کار قبلی
محل کار قبلی
محل کار قبلی

انگلیسی
فرانسوی
ایتالیایی
سوئدی
چینی
سایر

دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

محل کار کنونی / آخرین محل کار
محل کار قبلی
محل کار قبلی
محل کار قبلی
محل کار قبلی

آشنایی با زبان

مهارت های کامپیوتر
دوره ی اول
دوره ی دوم

مهارت مدیریت شبکه های اجتماعی


نفر اول
نفر دومwhatsapp